1. Weekendowy wyjazd taneczny (zwany dalej „Zatoka Balboa 2020”) będzie prowadzony pod nazwą: Ogólnopolski Integracyjny Weekend Taneczny “ZATOKA BALBOA 2020”.
 2. Organizatorem Zatoki Balboa 2020 jest organizacja SWING CRAZE z Poznania (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Zgłoszenie udziału w Zatoce Balboa 2020 jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.
 4. Zatoka Balboa 2020 odbywa się w terminie 22-25.10.2020 w Ośrodku Wypoczynkowym „Borowa Zatoka”, Borowy Młyn 6 koło Pszczewa (www.borowazatoka.pl).
 5. Udział w Zatoce Balboa 2020 może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Zatoce Balboa 2020 jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem https://forms.gle/LPtpCS4Gi6ky2Spa7 oraz dokonanie wpłaty za udział w warsztatach, taster-ach i potańcówkach, o której mowa w pkt. 7, w terminie 3 dni od daty otrzymania od Organizatora e-maila z potwierdzeniem rejestracji. W przypadku braku odnotowania płatności w podanym terminie rejestracja uczestnika jest anulowana.
 7. Wpłaty wynikającej z danego progu cenowego dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie, jego rejestracja jest anulowana.
 8. Nie ma możliwości rezygnacji z Warsztatów. Istnieje możliwość odsprzedania passów, a Organizator może w tym pomóc poprzez ogłoszenie na portalach społecznościowych.
 9. Koszty związane, z wybranym w formularzu rejestracyjnym, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem należy zaraz po przyjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego “Borowa Zatoka” uregulować gotówką u Biurze Ośrodka.
 10. W sytuacjach awaryjnych prosimy o niezwłoczny kontakt z Organizatorem pod nr tel. +48 510 055 723 lub e-mail swingbay@swingcraze.pl.
 11. Pierwszeństwo udziału w Zatoce Balboa 2020 mają Uczestnicy zgłaszający się w parach.
 12. W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów i partnerek Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 16. Uczestnik Zatoki Balboa 2020 wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.